lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch tiếp nhận đặt lịch khám bệnh qua điện thoại (từ ngày 02/10/2020 đến 09/10/2020)
[ Cập nhật vào ngày (14/10/2020) ]


 

   SỞ Y TẾ HẬU GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                                             

 

                

                                                                          Phụng Hiệp, ngày 02 tháng 10  năm 2020

 

                                                         LỊCH TRỰC

                               Tiếp nhận đặt lịch khám bệnh qua điện thoại

                                 (Từ ngày 05/10/2020  đến ngày 09/10/2020)

 

 

THỨ HAI

05/10

 

THỨ BA

06/10

THỨ TƯ

07/10

THỨ NĂM

08/10

THỨ SÁU

09/10

 

CN.Hòa

 

CN.Hòa

 

CN.Hòa

 

 

CN.Hòa

 

CN.Hòa

 

Số ĐT công khai: 0869.225.115

Ghi chú: Khi cán bộ phân công trực, tiếp nhận đặt lịch khám qua điện thoại có công việc đột xuất hoặc đi công tác thì phòng KH có nhiệm vụ phân công CB khác trực thế.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                       P. GIÁM ĐỐC                          

- Đăng trang webside TT;                                                                                (đã ký)

- Lưu KH – Khoa khám bệnh.           

 

 

                                                                                BSCKII TrầnThanhPhong                                                                                      

 

 
P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi