TIN TỨC Y TẾ

V/v đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (09/11/2020) ]


Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức cuối năm
phòng Tổ chức- Hành chính

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi