phòng kẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ - TRUYỀN THÔNG - CHỈ ĐẠO TUYẾN

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp. Phòng KHNV-TT-CĐT đề nghị các khoa/phòng, TYT/PKKV báo cáo việc thực hiện tải và cài đặt phần mềm "khai báo y tế về NCOVI-19" về phòng Kế hoạch trước 14 giờ ngày 23/03/2020. Hình thức báo cáo nộp văn bản có xác nhận của lãnh đạo khoa/phòng, TYT/PKKV.

Đề nghị các khoa/phòng, TYT/PKKV tổng hợp các báo cáo của đơn vị phụ trách tổng hợp theo mẫu đính kèm dưới tập tin gửi về phòng KHNV trước 15 giờ ngày 29/02/2020 (thứ 6)

đính kèm Thông tư 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về xét nghiệm nồng độ cồn
liên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi