THÔNG BÁO

V/v phục vụ cho công tác kiểm tra Tái công nhận các xã đăng ký đạt Chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã
[ Cập nhật vào ngày (21/06/2021) ]


 

SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54/CV-TTYT V/v phục vụ cho công tác kiểm tra

Tái công nhận các xã đăng ký đạt

Chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã

 

                           Hiệp, ngày 21 tháng 06 năm 2021

 

 

 

 

Kính gửi:- Khoa, Phòng trực thuộc;

               - Trạm Y tế, Phòng Khám Khu vực.

 

 

Để chuẩn bị  phục vụ công tác kiểm tra tái công nhận các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp đề nghị  lãnh đạo Trạm Y tế/ PKKV các Khoa, Phòng liên quan thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Lãnh đạo các TYT/ PKKV khẩn trương hoàn thành phần tự chấm, bảo đảm tính trung thực, khách quan, khi tự chấm chú ý bám sát vào chuẩn của từng tiêu chí mà cho điểm chính xác, đồng thời nhận diện được những thuận lợi khó khăn và những hạn chế nhất định mà đơn vị đang đối mặt, từ đó có hướng đề xuất với cơ quan chủ quản địa phương tìm biện pháp hỗ trợ, khắc phục. (mốc thời gian báo cáo: tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021)

2. Chấm điểm Bộ tiêu chí ban hành theo quyết định số 4667/QD-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ y tế

3. Lãnh đạo TYT/PKKV khẩn trương tham mưu UBND xã kiện toàn lại các Ban chỉ đạo và các kế hoạch xây dựng xã chuẩn, với sự tham gia đầy đủ của các thành phần quy định.

4. Các Khoa/Phòng tuyến huyện có liên quan trực tiếp xuống cơ sở giám sát việc tự chấm, đồng thời chuẩn bị những ghi nhận cụ thể thực trạng của mỗi TYT/PKKV để báo cáo lại với đoàn khảo sát của Sơ Y tế.

5. Các TYT/PKKV có nhiệm vụ gửi bản điểm tự chấm của đơn vị về TTYT chậm nhất vào ngày 10/07/2021 ( DS Thúy, Phòng KHNV )

Đề nghị TYT/PKKV, Khoa/Phòng có liên quan sau khi nhận được công văn này nghiêm túc triển khai thực hiện.

          Nơi nhận:                                                                                                                                GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                                                                                                                    (đã ký)

- Lưu KHNV, VT

                                                                                                                                                                                                    BSCKII Đồng Hoàng Thọ


 

 
Tập tin đính kèm

P.KHNV

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh