THÔNG BÁO

Quyết định V/v phân công nhiệm vụ chỉ đạo tuyến Y tế cơ sở tại TTYT Phụng Hiệp
[ Cập nhật vào ngày (21/06/2021) ]


       SỞ Y TẾ HẬU GIANG                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:113/QĐ-TTYT                                                                                              Phụng Hiệp, ngày  21  tháng 06  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ chỉ đạo tuyến

 Y tế Cơ sở tại TTYT Phụng Hiệp

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHỤNG HIỆP

 

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-SYT ngày 10 tháng 06 năm 2016 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 3547/QĐ-SYT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của sở Y tế tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2019;

Căn cứ Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã của Bộ Y tế

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, điều dưỡng, truyền thông

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Nay Giám đốc TTYT Phụng Hiệp phân công nhiệm vụ chỉ đạo tuyến toàn diện Y tế Cơ sở tại TTYT Phụng Hiệp như sau. (đính kèm theo bảng phân công).

          Điều 2. Các Khoa/Phòng được phân công có trách nhiệm cụ thể như sau:

- Hàng quý kiểm tra giám sát Trạm y tế/PKKV nắm tình hình hoạt động y tế liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Nắm bắt những thuận lợi, khó khăn của trạm y tế/PKKV từ đó làm cơ sở đề xuất Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện.

        Điều 3. Trưởng Phòng KH-NV- ĐD - TT và các đơn vị có liên quan ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

  * Nơi nhận:                                                                                                                                                        (đã ký)

    - BGĐ (để biết);

    - YTCS, Khoa/Phòng có tên trong bản phân công;

    - Lưu VT,. PKH.

 

                                                                                                                                           BSCKII Đồng Hoàng Thọ

  


                                             Danh sách phân công nhiệm vụ chỉ đạo tuyến

                                                                 Y tế cơ sở Năm 2021

                                                       (Theo Quyết định số  113 /QĐ-TTYT)

STT

Đơn vị chỉ đạo tuyến

Nội dung chỉ đạo

Đơn vị được chỉ đạo

1

BGĐ Trung tâm Y tế

Tiêu chí 1 (Chỉ tiêu 1;2)

TYT Bình Thành

TYT Thạnh Hòa

TYT Phụng Hiệp

TYT Tân Phước Hưng

TYT Hòa An

TYT Tân bình

PKKV Kinh Cùng

TYT Hiệp Hưng

TYT Tân Long

TYT Long Thạnh

PKKV Búng Tàu

TYT Phương Bình

TYT Cây Dương

TYT Hòa Mỹ

TYT Phương Phú

2

Phòng TC-QLCLBV- CTXH

Tiêu chí 2

(Chỉ tiêu: 3;4;5;6)

Tiêu chí 3

(Chỉ tiêu: 7;8;9;10;12)

3

Khoa KSNK

Tiêu chí 3(Chỉ tiêu 11)

Công tác chống nhiễm khuẩn

4

Khoa Dược - TTB

Tiêu chí 4

(Chỉ tiêu: 13;14;15;16;17)

5

Phòng KHNV- Đ D - TT

 

Tiêu chí 5

(Chỉ tiêu 19;20;22)

Tiêu chí 7

(Chỉ tiêu: 29;31;32;33)

Tiêu chí 10

(Chỉ tiêu: 45;46)

6

Khoa KSDB -YTCC- ATVSTP

Tiêu Chí 6

(Chỉ tiêu: 23;24;25;26;27;28)

7

Khoa YDCT

Tiêu Chí 7(Chỉ tiêu: 30)

8

Khoa Dân số - CSSKSS

Tiêu chí 8

(Chỉ tiêu: 34;35;36;37;38;39;40)

Tiêu chí 9

(Chỉ tiêu: 41;42;43;44)

9

Phòng TCKT

Tiêu chí 5(Chỉ tiêu: 21)

10

Khoa CLS

Chỉ đạo chuyên môn liên quan các kỹ thuật CLS (Siêu âm, Điện tim, X-Quang…)

 
P.KHNV

  In bài viếtTìm kiếm

Văn Bản

liên kết sở y tế - bộ y tế

This website strongly recommends: https://www.iapac.to http://wannawatches.com

SƠ đồ đường đi

Thư viện ảnh