Khoa aN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

CÔNG VĂN HƯỞNG ỨNGTREO BĂNG ROL TRONG DỊP TẾT TRUNG THU
[ Cập nhật vào ngày (25/09/2020) ]


Cán bộ phụ trách ATVSTP tuyến xã vận động cơ sở hưởng ứng treo băng rol trong dịp Tết Trung Thu năm 2020
Khoa ATVSTP

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi