phòng kẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ - TRUYỀN THÔNG - CHỈ ĐẠO TUYẾN

Lịch trực kiểm tra thân nhiệt tại cổng ra vào (07/09/2020 - 30/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (04/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ PHỤNG HIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH TRỰC KIỂM TRA THÂN NHIỆT TẠI CỔNG RA VÀO

(Từ ngày 07 tháng 09 đến ngày 30 tháng 09 năm 2020)

Tuần 1

Thứ Hai
(07/09)

Thứ Ba
(08/09)

Thứ Tư
(09/09)

Thứ năm
(10/09)

Thứ sáu
(11/09)

Thứ bảy
(12/09)

Chủ nhật
(13/09)

Khoa trực

K. Y tế công cộng

K.Chăm sóc sức khỏe sinh sản

K.An toàn vệ sinh thực phẩm

K.Nội nhiễm

K.Khám bệnh

Bảo vệ

Bảo vệ

Tuần 2

Thứ Hai
(14/09)

Thứ Ba
(15/09)

Thứ Tư
(16/09)

Thứ năm
(17/09)

Thứ sáu
(18/09)

Thứ bảy
(19/09)

Chủ nhật
(20/09)

Khoa trực

K. Y dược cổ truyền

K. Dược

Khoa KSNK

Phòng Điều dưỡng

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Bảo vệ

Bảo vệ

Tuần 3

Thứ Hai
(21/09)

Thứ Ba
(22/09)

Thứ Tư
(23/09)

Thứ năm
(24/09)

Thứ sáu
(25/09)

Thứ bảy
(26/09)

Chủ nhật
(27/09)

Khoa trực

K.Nhi

K. Y tế công cộng

K. Chăm sóc sức khỏe sinh sản

K.An toàn vệ sinh thực phẩm

K. Nội nhiễm

Bảo vệ

Bảo vệ

Tuần 4

Thứ Hai
(28/09)

Thứ Ba
(29/09)

Thứ Tư
(30/09)

Khoa trực

K.Khám bệnh

K.Y dược cổ truyền

K.Dược

* Ghi chú:
- Thời gian trực: giờ hành chính cán bộ y tế đo từ sáng 7h - 10h30', chiều 13h - 16h, ngoài giờ hành chánh Bảo vệ phụ trách đo thân nhiệt. Cán bộ trực do Trưởng khoa phân công.
- Nơi trực: tại cổng ra vào trung tâm y tế.
- Nhiệm vụ: đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn tay bằng máy phun cồn, nhắc nhở đeo khẩu trang cho khách hàng trước khi vào trung tâm y tế. Máy đo nhiệt độ nhận tại phòng bảo vệ, hết thời gian trực bàn giao lại cho bảo vệ.
- Trưởng phòng Điều dưỡng phụ trách kiểm tra và chấm công hàng ngày.

* Nơi nhận:

Người lập bảng

T.Phòng Điều Dưỡng

DUYỆT LÃNH ĐẠO

- BGĐ;

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

- Khoa/phòng;

- web ytephunghiep.vn;

- Lưu KHNV.

Huỳnh Ngọc Hòa

CN Lê Hòa Bình

BSCKII Đồng Hoàng Thọ

PHÒNG KHNV

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi