phòng kẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ - TRUYỀN THÔNG - CHỈ ĐẠO TUYẾN

KẾ HOẠCH Tập huấn Kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động Truyền thông Giáo dục Sức khỏe năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (15/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /KH-KSBT

Hậu Giang, ngày tháng năm 2020

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn Kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động 

Truyền thông Giáo dục Sức khỏe năm 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-GDSK ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe tỉnh Hậu Giang (nay là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang) về việc giao kinh phí hoạt động Giáo dục sức khỏe năm 2020;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch tập huấn Kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động Truyền thông Giáo dục Sức khỏe trên địa bàn tỉnh năm 2020 cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Nâng cao Kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động Truyền thông Giáo dục Sức khỏe năm 2020.

2. Chỉ tiêu:

 100% cán bộ tham dự lớp tập huấn nắm vững kiến thức, kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động Truyền thông Giáo dục Sức khỏe.

3. Nội dung:

- Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Kỹ năng lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

- Kỹ năng truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng.

- Thực hành, đánh giá lớp học.

4. Thành phần:

4.1. Tuyến tỉnh (Trung tâm KSBT tỉnh):

- Đại diện Ban Giám đốc;

- Lãnh đạo khoa Truyền thông GDSK tỉnh.

4.2. Tuyến huyện (Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố): mỗi đơn vị 4 người

- 02 Cán bộ chuyên trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe;

- 01 Cán bộ chuyên trách công tác phòng, chống dịch;

- 01 Cán bộ chuyên trách công tác dân số.

4.3. Tuyến xã (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn): Mỗi đơn vị 3 người

- 01 Cán bộ phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe;

- 01 Cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch;

- 01 Cán bộ phụ trách công tác dân số.

5. Thời gian: tổ chức 03 lớp (mỗi lớp 02 ngày), Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30; Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30.

5.1. Lớp thứ I:

Stt

Đơn vị

Số lượng (Cán bộ)

Đối tượng

Thời gian

1

Thành phố Ngã Bảy

08

Cán bộ phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tuyến huyện, xã.

17-18/9/2020

2

Thành phố Vị Thanh

11

3

Phụng Hiệp

17

4

Châu Thành

10

5

Châu Thành A

12

6

Thị xã Long Mỹ

11

7

Huyện Long Mỹ

10

8

Vị Thủy

12

Tổng số

91

5.2. Lớp thứ II:

Stt

Đơn vị

Số lượng (Cán bộ)

Đối tượng

Thời gian

1

Thành phố Ngã Bảy

7

Cán bộ phụ trách công tác phòng, chống dịch tuyến huyện, xã

24-25/9/2020

2

Thành phố Vị Thanh

10

3

Phụng Hiệp

16

4

Châu Thành

09

5

Châu Thành A

11

6

Thị xã Long Mỹ

10

7

Huyện Long Mỹ

09

8

Vị Thủy

11

Tổng số

83

5.3. Lớp thứ III:

Stt

Đơn vị

Số lượng (Cán bộ)

Đối tượng

Thời gian

1

Thành phố Ngã Bảy

7

Cán bộ phụ trách công tác dân số tuyến huyện, xã

29-30/9/2020

2

Thành phố Vị Thanh

10

3

Phụng Hiệp

16

4

Châu Thành

09

5

Châu Thành A

11

6

Thị xã Long Mỹ

10

7

Huyện Long Mỹ

09

8

Vị Thủy

11

Tổng số

83

5. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang. Số 613, Đường Trần Hưng Đạo, KV 3, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang.

6. Kinh phí: (Đính kèm phụ lục).

7. Tổ chức thực hiện:

          7.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang:

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo, phân công cán bộ tổ chức lớp tập huấn.

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, tài liệu, nước uống,...cho học viên tham gia lớp tập huấn.

          7.2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

          Phân công cán bộ tham dự lớp tập huấn đầy đủ, đúng thành phần theo yêu cầu của kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tập huấn Kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động Truyền thông Giáo dục Sức khỏe năm 2020, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ qua số điện 0975.009985 gặp Đ/c Nguyễn Hoàng Khang, Phó Khoa TT-GDSK, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang để cùng phối hợp giải quyết./.

* Ghi chú: Kế hoạch này thay cho thư mời, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm mời các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tham dự. 

 

Nơi nhận:

- TTYT các huyện, thị xã, thành phố (thực hiện);

- Ban Giám đốc (để biết);

- Lưu VT, TT GDSK.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-KSBT ngày      /     /2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang)

ĐVT: đồng

Stt

Nội dung

Đơn

vị tính

Số Lượng

Định mức

Thành tiền

1

Thuê Hội trường (2 ngày/lớp x 3 lớp)

Ngày

6

1.000.000

6.000.000

2

Phông hội trường

Cái

3

600.000

1.800.000

3

Băng rol cổng (chào mừng)

Cái

1

300.000

300.000

4

Thù lao Báo cáo viên (2 ngày/lớp x 3 lớp)

Ngày

6

1.200.000

7.200.000

5

Tài liệu Học viên

Lớp

3

640.000

1.920.000

6

Giải khát

Lớp

3

1.600.000

4.800.000

Tổng cộng

22.020.000

 

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng.

 
PHONG KHNV

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi