phòng tÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Về việc nhận chứng từ kế toán và thanh toán chứng từ trong năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (24/05/2019) ]


Kính gửi: Các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn

 

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập…;

Căn cứ Thông tư số 77/2017/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách – nghiệp vụ KBNN;

Căn cứ theo kết luận thanh tra số 2485/KL-STC ngày 04/9/2018 của Sở Tài chính Hậu Giang;

Phòng Tài chính- kế toán Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp xin thông báo một số qui định liên quan đến việc nộp, thanh quyết toán chứng từ kế toán cụ thể như sau:

1. Đối với chứng từ thanh toán đi kèm theo lương & các khoản BHXH, BHYT… trích theo lương:

* Tuyến Trung Tâm:

- Tiền lương: phòng TCKT (đ/c Kiều) nhận văn bản có liên quan đến chế độ lương & các khoản theo lương từ ngày 25 đến cuối tháng để tổng hợp danh sách trình SYT phê duyệt lương hàng tháng. Trường hợp đặc biệt sẽ thực hiện truy lãnh sau đó.

- Tiền trực, ngoài giờ: khoa nộp về Phòng KHTH từ ngày 01 đến ngày 03

để kiểm tra, từ ngày 04 đến ngày 08 phòng KHTH nộp về phòng TCKT (đ/c Kiều) nhận bảng tổng hợp được duyệt của phòng KHTH (theo mẫu đã qui định) từ ngày 09 đến ngày 15 đồng thời làm thủ tục rút tiền tại kho bạc

- Thủ thuật, phẫu thuật khoa nộp về Phòng KHTH để kiểm tra từ ngày 01 đến ngày 08 và Phòng KHTH nộp về Phòng TCKT (đ/c Cẩm Tú) nhận bảng tổng hợp được duyệt của phòng KHTH (theo mẫu đã qui định) từ ngày 09 đến ngày 15 đồng thời làm thủ tục rút tiền tại kho bạc về thanh toán đến ngày 25 của tháng sau ( tháng tiếp theo liền kề).

- Chế độ thanh toán BHXH, BHYT…: nộp chứng từ có liên quan về phòng TCKT (đ/c Kiều) trong vòng 05 ngày làm việc sau khi đã nghỉ ốm, thai sản…

* Tuyến trạm y tế:

- Đối với tuyến xã nộp tất cả chứng từ liên quan về phòng TCKT ( đ/c Phú)

2. Đối với chứng từ thanh toán mua sắm, sửa chữa….:

- Thực hiện theo qui trình tổng thể về mua sắm, sửa chữa…. đã ban hành.

- Phòng TCCB-HCQT tổng hợp chứng từ thanh toán, kiểm tra và ký duyệt theo qui định gởi về Phòng TCKT chậm nhất 10 ngày làm việc sau khi kết thúc việc mua sắm, sửa chữa….

- Riêng chứng từ thanh toán xăng xe, công tác phí: nộp về phòng TCKT từ ngày 01 đến ngày 10 tháng sau (tháng tiếp theo liền kề). Phòng TCCB-HCQT phải có qui định để kiểm soát chế độ xăng xe, cấp công lệnh đúng qui định.

     (Những trường hợp nộp sai ngày qui định nêu trên phải nêu lí do nộp chậm và được duyệt của cấp lãnh đạo)

3. Đối với chứng từ thanh toán mua thuốc, vaccine:

Để kiểm tra, đối chiếu và thanh toán công nợ kịp thời đề nghị nộp về phòng TCKT sau khi đã thực hiện việc nhập kho thuốc, vaccine. (chậm nhất trong vòng 05 ngày làm việc).

4. Đối với chứng từ thanh toán chương trình mục tiêu: nộp về phòng TCKT để kiểm tra, ký duyệt trước 05 ngày làm việc so với thời gian qui định quyết toán của tuyến tỉnh.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo về Phòng TCKT (CN.Chi) để xin ý kiến lãnh đạo giải quyết trực tiếp. Đề nghị các khoa, phòng có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

 Trân trọng kính chào!

   

           Nơi nhận:                                                               PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

- Như kính gửi;                                                                              Trưởng phòng

- BGĐ (để biết);

- Phòng TCKT (để thực hiện);

- Lưu: VT,TCKT.
Tập tin đính kèm

PHÒNG TCKT

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi