phòng tÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Thông báo về việc điều động ngoài giờ theo luật lao động 10/2012/QH/13 ngày 18/6/2012
[ Cập nhật vào ngày (19/07/2019) ]


Thông báo các các khoa, phòng về việc điều động ngoài giờ theo luật lao động 10/2012/QH/13 ngày 18/6/2012 như sau:

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Đề nghị các khoa, phòng nghiên cứu theo dõiTập tin đính kèm

Phòng Tài chính - kế toán

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi