phòng tỔ CHỨC CÁN BỘ - HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

Danh sách Tổ khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (03/10/2019) ]


DANH SÁCH
Tổ khám sơ tuyển sức khỏe thanh niên NVQS năm 2020
( kèm theo Quyết định số: /QĐ-TTYT ngày tháng 10 năm 2019 của Giám Đốc Trung tâm y tế )


TT Họ và tên Chức
danh
Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
I. Trạm y tế xã Phương Phú ( khám vào ngày 07/10/2019 buổi sáng 139 thanh niên )
1 Phan Văn Tạo YSĐK Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Nguyễn Thị Vỵ Thủy YSSN Tổ phó Thống kê, báo cáo
3 Đoàn Văn Đành BSĐK Tổ viên Khám Nội - thần kinh
4 Lý Minh Hải BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
5 Nguyễn Minh Đức YSĐK Tổ viên Khám TMH-RHM Tăng cường
6 Cao Thị Kiều HSTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Phạm Quốc Việt YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch; Tăng cường
8 Trần Thanh Hải YSĐY Tổ viên Cân đo,
9 Nguyễn Hoàng Hiếu YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
II. Trạm y tế xã Phương Bình ( khám vào ngày 07/10/2019 buổi sáng 191 TN)
1 Nguyễn Thị Hồng Tươi BSCK1 Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Trần Thanh Bình YSĐK Tổ phó Khám Nội - thần kinh
3 Huỳnh Bá Lực BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
4 Trần Vũ Thành YSĐK Tổ viên Khám TMH- RHM; Tăng cường
5 Nguyễn Thị Kim Hai YSSN Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
6 Nguyễn Thị Tuyết Mai YTTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch; Tăng cường
7 Nguyễn Hoài Linh YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
8 Lương Văn Mỹ ĐDTH Tổ viên Cân đo
9 Lâm Bé Duy HSTH Tổ viên Thống kê, báo cáo, đóng dấu
III. Phòng khám KV Búng Tàu ( khám vào ngày 08/10/2019 buổi sáng 80 TN)
1 Lê Văn Đông YSĐK Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Nguyễn Thanh Bình BSCK1 Tổ phó Khám Nội - thần kinh
3 Lý Minh Hải BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
4 Nguyễn Minh Đức YSĐK Tổ viên Khám RHM-TMH
5 Quách Thanh Loan HSTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
6 Lý Kim Phụng ĐDTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Nguyễn Hoàng Hiếu YSĐK Tổ viên Khám mắt;
8 Trần Thị Thu Hằng YSĐK Tổ viên Cân đo
9 Dương Hoài Thương YSĐY Tổ viên Thống kê, báo cáo, đóng dấu
IV. Trạm y tế xã Hòa An ( khám vào ngày 08/10/2019 buổi sáng 126 TN )
1 Nguyễn Văn Thiền YSĐK Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Nguyễn Thị Huỳnh Đang BSCK1 Tổ phó Khám nội - thần kinh Tăng cường
3 Huỳnh Bá Lực BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
4 Lê Thanh Hậu YSĐK Tổ viên Khám TMH- RHM;
5 Hồ Hoàng Thái YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch; Tăng cường
6 Nguyễn Thị Tuyết Mai HSTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Nguyễn Hoài Linh YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
8 Lương Văn Mỹ ĐDTH Tổ viên Cân đo Tăng cường
9 Nguyễn Vũ Thành YSĐK Tổ viên Cân đo
10 Nguyễn Thị Trúc Ly YSĐK Tổ viên Thống kê, báo cáo, đóng dấu
V. Trạm y tế xã Tân Phước Hưng ( khám vào ngày 09/10/2019 buổi sáng 119 TN )
1 Nguyễn Thị Sẳn YS Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Huỳnh Phước Lợi YSĐK Tổ phó Thống kê, báo cáo, đóng dấu
3 Đào Văn Vũ BSĐK Tổ viên Khám Nội - thần kinh
4 Lý Minh Hải BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
5 Nguyễn Minh Đức YSĐK Tổ viên Khám RHM-TMH Tăng cường
6 Phạm Hồng Nghi ĐDTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Lý Kim Phụng ĐDTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch; Tăng cường
8 Nguyễn Hoàng Hiếu YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
9 Huỳnh Thị Phương Thảo YSĐY Tổ viên Cân đo
VI. Phòng khám KV Kinh Cùng ( khám vào ngày 09/10/2019 buổi sáng 78 TN )
1 Ngô Văn Dững BSCK1 Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Nguyễn Minh Đức BSCK1 Tổ viên Khám Nội - thần kinh
3 Đào Đông Xuân CNĐD Tổ phó Thống kê, báo cáo, đóng dấu
4 Huỳnh Bá Lực BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
5 Đỗ Văn Liền YSĐK Tổ viên Khám TMH- RHM;
6 Phạm Văn Sang YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Nguyễn Văn Cường YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
8 Nguyễn Hoài Linh YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
9 Nguyễn Thị Huyền Trang KTV Tổ viên Cân đo
VII. Trạm y tế xã Hiệp Hưng ( khám vào ngày 10/10/2019 buổi sáng 147 TN )
1 Ngô Hữu Thừa YSĐK Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Phạm Hồng Hào BSCK1 Tổ phó Khám nội- thần kinh Tăng cường
3 Lý Minh Hải BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
4 Nguyễn Minh Đức YSĐK Tổ viên Khám TMH- RHM; Tăng cường
5 Đoàn T Kim Ánh HSTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
6 Giản Thị Hường YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Nguyễn Hoàng Hiếu YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
8 Đặng Thị Thanh Hằng YSĐK Tổ viên cân đo
9 Võ Quốc Thái YSĐK Tổ viên Thống kê, báo cáo, đóng dấu
VIII Trạm y tế xã Tân Bình ( khám vào ngày 10/10/2017 buổi sáng 124 TN )
1 Võ Thị Bé Thủy YSSN Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Nguyễn Minh Đức BSCK1 Tổ phó Khám nội - thần kinh
3 Huỳnh Bá Lực BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
4 Võ Bảo Trọng Quí YSĐK Tổ viên Khám TMH- RHM;
5 Huỳnh Thị Hanh ĐDTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
6 Dương Thị Kim Nhung HSTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Nguyễn Hoài Linh YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
8 Võ Văn Trường YSĐK Tổ viên Cân đo
9 Ngô Văn Phước YSĐK Tổ viên Thống kê, báo cáo, đóng dấu
IX. Trạm y tế thị trấn Cây Dương ( khám vào ngày 11/10/2017 buổi sáng 55 TN )
1 Trần Thị Hương YS Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Nguyễn Thị Mỹ Phượng YTTH Tổ phó Thống kê, báo cáo, đóng dấu
3 Lý Minh Hải BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
4 Phạm Hồng Hào BSĐK Tổ viên Khám nội - thần kinh Tăng cường
5 Nguyễn Thanh Trang YSĐK Tổ viên Khám TMH- RHM; Tăng cường
6 Nguyễn Thanh Điền YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Võ Quốc Thái YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch; Tăng cường
8 Nguyễn Hoàng Hiếu YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
9 Mai Hoàng Thương YSĐK Tổ viên Cân đo
X. Trạm Y tế xã Thạnh Hòa ( khám vào ngày 11/10/2019 buổi sáng 255 TN )
1 Nguyễn Thị Hừng YS Tổ trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Phạm Ngọc Diễm CNHS Tổ phó Thống kê, báo cáo, đóng dấu
3 Nguyễn Minh Đức BSCK1 Tổ viên Khám nội - thần kinh Tăng cường
4 Huỳnh Bá Lực BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
5 Trần Vũ Phong YSĐK Tổ viên Khám TMH-RHM
6 Trần T Ngọc Anh YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Nguyễn Thị Cúc YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
8 Nguyễn Hoài Linh YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
9 Ngô Văn Phước YSĐK Tổ viên Cân đo Tăng cường
10 Lê Minh Lý YSĐY Tổ viên Cân đo
XI. Trạm Y tế xã Hòa Mỹ ( khám vào ngày 14/10/2019 buổi sáng 204 TN )
1 Lê Kim Hồng YSĐK Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Huỳnh Thị Kim Yến CNHS Tổ phó Thống kê, báo cáo, đóng dấu
3 Nguyễn Văn Mến BSĐK Tổ viên Khám Nội - thần kinh
4 Lý Minh Hải BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
5 Nguyễn Thanh Trang YSĐK Tổ viên Khám TMH-RHM
6 Lê Thanh Tuấn YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Nguyễn Minh Phụng YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch; Tăng cường
8 Nguyễn Hoàng Hiếu YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
9 Đoàn Nhật Linh YSĐY Tổ viên Cân đo
10 Nguyễn Hoàng Dũng YSĐY Tổ viên Cân đo Tăng cường
XII. Trạm Y tế xã Long Thạnh ( khám vào ngày 14/10/2017 buổi sáng 141 TN )
1 Phùng Hoàng Vũ BSĐK Tổ Trưởng Khám nội và Kết luận
2 Nguyễn Thị Lệ Thủy YSSN Tổ phó Khai thác tiền sử bản thân, gia đình
3 Huỳnh Bá Lực BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
4 Huỳnh Ngọc Kiện YSĐK Tổ viên Khám TMH-RHM
5 Trần Quốc Tùng YSĐY Tổ viên Đo huyết áp, mạch; Tăng cường
6 Nguyễn Hoài Linh YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
7 Phan Huỳnh Thoại HSTH Tổ viên Cân đo Tăng cường
8 Trần Thanh Toàn YSĐK Tổ viên Thống kê, báo cáo, đóng dấu
XIII Trạm y tế xã Bình Thành ( khám vào ngày 15/10/2019 buổi sáng 85 TN )
1 Mã Thùy Châm YSĐK Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Nguyễn Văn Mến BSCK1 Tổ viên Khám Nội - thần kinh Tăng cường
3 Lý Minh Hải BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
4 Nguyễn Thanh Trang YSĐK Tổ viên Khám TMH-RHM
5 Nguyễn Minh Phụng YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch; Tăng cường
6 Lê Thanh Tuấn YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
7 Nguyễn Hoàng Hiếu YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
8 Đoàn Nhật Linh YSĐY Tổ viên Cân đo Tăng cường
9 Võ Lương Nhân YSĐK Tổ viên Cân đo
10 Huỳnh Như Ngọc HSTH Tổ viên Thống kê, báo cáo, đóng dấu
XIV. Trạm y tế xã Tân Long ( khám vào ngày 15/10/2019 buổi sáng; 102 TN )
1 Lý Văn Suổi YSĐK Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Trần Quốc Tùng YSĐK Tổ viên Thống kê, báo cáo, đóng dấu
3 Phùng Hoàng Vũ BSĐK Tổ viên Khám Nội - thần kinh Tăng cường
4 Huỳnh Bá Lực BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
5 Huỳnh Ngọc Kiện YSĐK Tổ viên Khám TMH-RHM Tăng cường
6 Nguyễn Hoài Linh YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
7 Trương Thị Tuyết YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
8 Nguyễn Thị Thơ HSTH Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
9 Phan Huỳnh Thoại YSĐK Tổ viên Cân đo
XV. Trạm y tế xã Phụng Hiệp ( khám vào ngày 16/10/2019 buổi sáng 85 TN )
1 Trần Kim Chi YS Tổ Trưởng Khai thác tiền sử; Kết luận
2 Phạm Hồng Hào BSCK1 Tổ phó Khám Nội - thần kinh
3 Phạm Tuyên YSĐK Tổ viên Thống kê, báo cáo, đóng dấu
4 Lý Minh Hải BSCK1 Tổ viên Khám ngoại, da liễu; Tăng cường
5 Nguyễn Thanh Trang YSĐK Tổ viên Khám TMH-RHM Tăng cường
6 Nguyễn Hoàng Hiếu YSĐK Tổ viên Khám mắt; Tăng cường
7 Nguyễn Thị Xuân Đào CNPS Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
8 Nguyễn Văn Hòa YSĐK Tổ viên Đo huyết áp, mạch;
9 Nguyễn Huỳnh Phúc An YSĐK Tổ viên Cân đo


 
Tập tin đính kèm

Phòng TCCB

  In bài viếtliên kết sở y tế - bộ y tế

Thư viện ảnh

SƠ đồ đường đi