LỊCH TRỰC KHÁM BỆNH

Lịch thường trực khám bệnh trong giờ tuần 35 (24/08/2020 - 28/08/2020)
[ Cập nhật vào ngày (20/08/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H.PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC KHÁM BỆNH TRONG GIỜ Tuần 35

( Từ 24 tháng 08 đến 28 tháng 08 năm 2020)

I. KHOA KHÁM BỆNH

Buổi

T.Hai (24/08)

T.Ba (25/08)

T.Tư (26/08)

T.Năm (27/08)

T.Sáu (28/08)

Sáng

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Châu
4. BS Bé

1. BS Triều
2. BS Châu
3. BS Bé

1. BS Triều
2. BS Châu
3. BS Bé

1. BS Triều
2. BS Châu
3. BS Bé

1. BS Triều
2. BS Đăng
3. BS Bé

Chiều

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Châu
4. BS Bé

1. BS Triều
2. BS Châu
3. BS Bé

1. BS Triều
2. BS Châu
3. BS Bé

1. BS Triều
2. BS Châu
3. BS Bé

1. BS Triều
2. BS Đăng
3. BS Bé

II. PHÒNG KHÁM HÔ HẤP

Buổi

T.Hai (24/08)

T.Ba (25/08)

T.Tư (26/08)

T.Năm (27/08)

T.Sáu (28/08)

Sáng

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. ĐD Tâm

Chiều

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. ĐD Tâm

III. LỊCH KHOA NHI

Buổi

T.Hai (24/08)

T.Ba (25/08)

T.Tư (26/08)

T.Năm (27/08)

T.Sáu (28/08)

Sáng

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

Chiều

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

IV. LỊCH HỖ TRỢ KHOA HSCC

Buổi

T.Hai (24/08)

T.Ba (25/08)

T.Tư (26/08)

T.Năm (27/08)

T.Sáu (28/08)

 

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Ni
2. BS Huỳnh

V. LỊCH KHOA NỘI

Buổi

T.Hai (24/08)

T.Ba (25/08)

T.Tư (26/08)

T.Năm (27/08)

T.Sáu (28/08)

 

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS V.Phong
4. BS Hòa
5. BS Hiếu
6. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS V.Phong
4. BS Hòa
5. BS Linh
6. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS V.Phong
4. BS Hòa
5. BS Hiếu
6. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS V.Phong
4. BS Hòa(S)

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS V.Phong
4. BS Hòa(S)
5. BS Hiếu
6. BS Dược

VI. LỊCH KHOA NGOẠI

Buổi

T.Hai (24/08)

T.Ba (25/08)

T.Tư (26/08)

T.Năm (27/08)

T.Sáu (28/08)

Sáng

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Nhiều
3. BS Trung

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải

Chiều

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Nhiều
3. BS Trung

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải

* Ghi chú: Phân công ra bù giao Trưởng khoa sắp xếp cho nhân viên khoa nhưng phải đảm bảo công tác KCB tại đơn vị, có thể ra bù riêng từng buổi chiều và bám theo lịch hỗ trợ này. Báo về Phòng KHNV để nắm tình hình về nhân lực BS.

* Nơi nhận:

Người lập bảng

P.PHÒNG KHNV                    P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

         (đã ký)                               (đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

- Lưu KHNV.

               Cao Phương Thúy                 BSCKI Võ Hải Đăng             BSCKI Lê Văn Ni

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi