LỊCH TRỰC KHÁM BỆNH

Lịch thường trực khám bệnh trong giờ tuần 36 (31/08/2020 - 04/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (27/08/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H.PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC KHÁM BỆNH TRONG GIỜ Tuần 36

( Từ 31 tháng 08 đến 04 tháng 09 năm 2020)

I. KHOA KHÁM BỆNH

Buổi

T.Hai (31/08)

T.Ba (01/09)

T.Năm (03/09)

T.Sáu (04/09)

Sáng

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Dũng
4. BS Hòa

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS V.Phong
4. BS Trung

1. BS Triều
2. BS Hòa
3. BS V.Phong
4. BS Trung

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Hòa
4. BS Nhiều

Chiều

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Dũng
4. BS Hòa

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS V.Phong
4. BS Trung

1. BS Triều
2. BS Hòa
3. BS V.Phong
4. BS Trung

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Hòa
4. BS Nhiều

II. PHÒNG KHÁM HÔ HẤP

Buổi

T.Hai (31/08)

T.Ba (01/09)

T.Năm (03/09)

T.Sáu (04/09)

Sáng

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

Chiều

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Giàu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

III. LỊCH KHOA NHI

Buổi

T.Hai (31/08)

T.Ba (01/09)

T.Năm (03/09)

T.Sáu (04/09)

Sáng

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

Chiều

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

IV. LỊCH HỖ TRỢ KHOA HSCC

Buổi

T.Hai (31/08)

T.Ba (01/09)

T.Năm (03/09)

T.Sáu (04/09)

 

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Ni
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

V. LỊCH KHOA NỘI

Buổi

T.Hai (31/08)

T.Ba (01/09)

T.Năm (03/09)

T.Sáu (04/09)

 

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Lâm
4. BS V.Phong
5. BS Kiệt
6. BS Linh
7. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Lâm
4. BS Kiệt
5. BS Linh
6. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Lâm
4. BS Kiệt
5. BS Linh
6. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng(S)
3. BS Lâm
4. BS V.Phong
5. BS Kiệt
6. BS Linh
7. BS Dược

VI. LỊCH KHOA NGOẠI

Buổi

T.Hai (31/08)

T.Ba (01/09)

T.Năm (03/09)

T.Sáu (04/09)

Sáng

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Hiếu

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Đăng

1. BS Hạnh
2. BS Hải

Chiều

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Hiếu

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Đăng

1. BS Hạnh
2. BS Hải

* Ghi chú: Phân công ra bù giao Trưởng khoa sắp xếp cho nhân viên khoa nhưng phải đảm bảo công tác KCB tại đơn vị, có thể ra bù riêng từng buổi chiều và bám theo lịch hỗ trợ này. Báo về Phòng KHNV để nắm tình hình về nhân lực BS.

* Nơi nhận:

     Người lập bảng                       P.Phòng KHNV                  GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

                       (đã ký)                             (đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

- Lưu KHNV.

    Huỳnh Ngọc Hòa                  BSCKI Võ Hải Đăng           BSCKI Lê Văn Ni

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi