LỊCH TRỰC KHÁM BỆNH

Lịch thường trực khám bệnh trong giờ tuần 37 (07/09/2020 - 11/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (04/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H.PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC KHÁM BỆNH TRONG GIỜ Tuần 37

( Từ 07 tháng 09 đến 11 tháng 09 năm 2020)

I. KHOA KHÁM BỆNH

Buổi

T.Hai (07/09)

T.Ba (08/09)

T.Tư (09/09)

T.Năm (10/09)

T.Sáu (11/09)

Sáng

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Dũng
4. BS Châu

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Dũng
4. BS Trung

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Châu

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Châu
4. BS Trung

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Châu

Chiều

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Dũng
4. BS Châu

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Dũng
4. BS Trung

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Châu

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Châu
4. BS Trung

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Châu

II. PHÒNG KHÁM HÔ HẤP

Buổi

T.Hai (07/09)

T.Ba (08/09)

T.Tư (09/09)

T.Năm (10/09)

T.Sáu (11/09)

Sáng

1. BS Hòa
2. YS Trang

1. BS Hòa
2. YS Trang

1. BS Hòa
2. YS Trang

1. BS Hòa
2. YS Trang

1. BS Hòa
2. YS Trang

Chiều

1. BS Hòa
2. YS Trang

1. BS Hòa
2. YS Trang

1. BS Hòa
2. YS Trang

1. BS Hòa
2. YS Trang

1. BS Hòa
2. YS Trang

III. LỊCH KHOA NHI

Buổi

T.Hai (07/09)

T.Ba (08/09)

T.Tư (09/09)

T.Năm (10/09)

T.Sáu (11/09)

Sáng

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

Chiều

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

IV. LỊCH HỖ TRỢ KHOA HSCC

Buổi

T.Hai (07/09)

T.Ba (08/09)

T.Tư (09/09)

T.Năm (10/09)

T.Sáu (11/09)


1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Ni
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

V. LỊCH KHOA NỘI

Buổi

T.Hai (07/09)

T.Ba (08/09)

T.Tư (09/09)

T.Năm (10/09)

T.Sáu (11/09)


1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Lâm
4. BS V.Phong
5. BS Kiệt(S)
6. BS Linh
7. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Lâm
4. BS V.Phong
5. BS Kiệt(S)
6. BS Linh
7. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Lâm
4. BS V.Phong
5. BS Kiệt
6. BS Linh
7. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng(S)
3. BS Lâm
4. BS V.Phong
5. BS Kiệt
6. BS Linh
7. BS Dược

1. BS Luận
2. BS Tùng(S)
3. BS Lâm
4. BS V.Phong
5. BS Kiệt
6. BS Linh
7. BS Dược

VI. LỊCH KHOA NGOẠI

Buổi

T.Hai (07/09)

T.Ba (08/09)

T.Tư (09/09)

T.Năm (10/09)

T.Sáu (11/09)

Sáng

1. BS Hạnh
2. BS Hiếu

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Nhiều

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Hiếu

Chiều

1. BS Hạnh
2. BS Hiếu

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Nhiều

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Hiếu

* Ghi chú: Phân công ra bù giao Trưởng khoa sắp xếp cho nhân viên khoa nhưng phải đảm bảo công tác KCB tại đơn vị, có thể ra bù riêng từng buổi chiều và bám theo lịch hỗ trợ này. Báo về Phòng KHNV để nắm tình hình về nhân lực BS.

* Nơi nhận:

Người lập bảng

P.PHÒNG KHNV

GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

- Lưu KHNV.

Huỳnh Ngọc Hòa

BSCKI Võ Hải Đăng

       BSCKII. Đồng Hoàng Thọ

Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi