LỊCH TRỰC KHÁM BỆNH

Lịch thường trực khám bệnh trong giờ tuần 39 (21/09/2020 - 27/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (21/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H.PHỤNG HIỆP

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC KHÁM BỆNH TRONG GIỜ Tuần 39

( Từ 21 tháng 09 đến 25 tháng 09 năm 2020)

I. KHOA KHÁM BỆNH

Buổi

T.Hai (21/09)

T.Ba (22/09)

T.Tư (23/09)

T.Năm (24/09)

T.Sáu (25/09)

Sáng

1. BS Triều
2. BS Tùng
3. BS Giàu
4. BS Hà (7h-8h)

1. BS Triều
2. 2. BS Đăng
3. 3. BS Út Bé
4. 4. BS Giàu

1. BS Triều
2. BS V Phong
3. BS Dũng
4. BS Giàu

1. BS Triều
2. BS Đăng
3. BS Dũng
4. BS Giàu

1. BS Triều
2. BS Đăng
3. BS Dũng
4. BS Giàu

Chiều

1. BS Triều
2. BS Tùng
3. BS Giàu
4. BS Hà (13h-14h)

1. BS Triều
2. BS Đăng
3. BS Út Bé
4. BS Giàu

1. BS Triều
2. BS V Phong
3. BS Dũng
4. BS Giàu

1. BS Triều
2. BS Đăng
3. BS Giàu

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Giàu

II. PHÒNG KHÁM HÔ HẤP

Buổi

T.Hai (21/09)

T.Ba (22/09)

T.Tư (23/09)

T.Năm (24/09)

T.Sáu (25/09)

Sáng

1. BS Út Bé
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. ĐD Tâm

Chiều

1. BS Út Bé
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. YS Trang

1. BS Châu
2. ĐD Tâm

III. LỊCH KHOA NHI

Buổi

T.Hai (21/09)

T.Ba (22/09)

T.Tư (23/09)

T.Năm (24/09)

T.Sáu (25/09)

Sáng

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Đăng

1. BS Hiền
2. BS Đăng

Chiều

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Đăng

1. BS Hiền
2. BS Đăng

IV. LỊCH HỖ TRỢ KHOA HSCC

Buổi

T.Hai (21/09)

T.Ba (22/09)

T.Tư (23/09)

T.Năm (24/09)

T.Sáu (25/09)

 

1. BS Ni
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

1. BS Yên
2. BS Huỳnh

V. LỊCH KHOA NỘI

Buổi

T.Hai (21/09)

T.Ba (22/09)

T.Tư (23/09)

T.Năm (24/09)

T.Sáu (25/09)

 

1. BS Kiệt
2. BS Hòa
3. BS Hiếu
4. BS Linh
5. BS Nhiều (s)

1. BS Luận
2. BS Kiệt
3. BS Hòa
4. BS Hiếu (S)
5. BS Linh
6. BS Nhiều
7. BS Trung

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Kiệt
4. BS Hòa
5. BS Hiếu (S)
6. BS Linh

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Kiệt
4. BS V Phong
5. BS Trung

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Lâm
4. BS V.Phong(S)
5. BS Kiệt(S)
6. BS Hòa
7. BS Hiếu

VI. LỊCH KHOA NGOẠI

Buổi

T.Hai (21/09)

T.Ba (22/09)

T.Tư (23/09)

T.Năm (24/09)

T.Sáu (25/09)

Sáng

1. BS Hải
3. BS Đăng (7-8h)

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Dược

Chiều

1. BS Hải
3. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Dược

* Ghi chú: Phân công ra bù giao Trưởng khoa sắp xếp cho nhân viên khoa nhưng phải đảm bảo công tác KCB tại đơn vị, có thể ra bù riêng từng buổi chiều và bám theo lịch hỗ trợ này. Báo về Phòng KHNV để nắm tình hình về nhân lực BS.

* Nơi nhận:

Người lập bảng

PHÒNG KHNV

P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

            (đã ký)                          (đã ký)                            (đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

- Lưu KHNV.

  BSCKI Võ Hải Đăng          BSCKI Huỳnh Lệ Thư                BSCKI Lê Văn NiTập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi