LỊCH TRỰC KHÁM BỆNH

Lịch thường trực khám bệnh trong giờ tuần 40 (28/09/2020 - 02/10/2020)
[ Cập nhật vào ngày (25/09/2020) ]


            SỞ Y TẾ HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ H.PHỤNG HIỆP 

                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

LỊCH THƯỜNG TRỰC KHÁM BỆNH TRONG GIỜ Tuần 40

( Từ 28 tháng 09 đến 02 tháng 10 năm 2020)

I. KHOA KHÁM BỆNH

Buổi

T.Hai (28/09)

T.Ba (29/09)

T.Tư (30/09)

T.Năm (01/10)

T.Sáu (02/10)

Sáng

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Giàu
4. BS Châu

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Châu
4.BS Giàu

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Châu
4. BS Giàu

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Giàu

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Giàu
4.BS Châu

Chiều

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Giàu
4. BS Châu

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Châu

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Châu

1. BS Triều
2. BS Dũng
3. BS Giàu

1. BS Triều
2. BS Giàu
3. BS Châu

II. PHÒNG KHÁM HÔ HẤP

Buổi

T.Hai (28/09)

T.Ba (29/09)

T.Tư (30/09)

T.Năm (01/10)

T.Sáu (02/10)

Sáng

1. BS Út Bé
2. ĐDTâm

1. BS Dược
2. YS Trang

1. BS Dược
2. YS Trang

1. BS Út Bé
2. YS Trang

1. BS Út Bé
2. YS Trang

Chiều

1. BS Út Bé
2. ĐDTâm

1. BS Dược
2. YS Trang

1. BS Dược
2. YS Trang

1. BS Út Bé
2. YS Trang

1. BS Út Bé
2.YS Trang

III. LỊCH KHOA NHI

Buổi

T.Hai (28/09)

T.Ba (29/09)

T.Tư (30/09)

T.Năm (01/10)

T.Sáu (02/10)

Sáng

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiến
2. BS Hiếu

1. BS Hiến
2. BS Đăng

1. BS Hiến
2. BS Đăng

Chiều

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiền
2. BS Hiến

1. BS Hiến
2. BS Hiếu

1. BS Hiến
2. BS Đăng

1. BS Hiến
2. BS Đăng

IV. LỊCH HỖ TRỢ KHOA HSCC

Buổi

T.Hai (28/09)

T.Ba (29/09)

T.Tư (30/09)

T.Năm (01/10)

T.Sáu (02/10)

 

1. BS Yên

1. BS Yên

1. BS Đăng

1. BS Yên

1. BS Yên

V. LỊCH KHOA NỘI

Buổi

T.Hai (28/09)

T.Ba (29/09)

T.Tư (30/09)

T.Năm (01/10)

T.Sáu (02/10)

 

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Hòa
4. BS Vũ Phong
5. BS Nhiều
6. BS Linh

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Hòa
4. BS Linh
5. BS Trung

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Hòa(S)
4. BS Linh

1. BS Luận
2. BS Hòa(S)
3. BS Trung
4. BS Linh

1. BS Luận
2. BS Tùng
3. BS Hòa
4. BS V.Phong
5. BS Linh
6. BS Hiếu(S)

VI. LỊCH KHOA NGOẠI

Buổi

T.Hai (28/09)

T.Ba (29/09)

T.Tư (30/09)

T.Năm (01/10)

T.Sáu (02/10)

Sáng

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

Chiều

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Hải

1. BS Hạnh
2. BS Dược

1. BS Hạnh
2. BS Hải
3. BS Dược

* Ghi chú: Phân công ra bù giao Trưởng khoa sắp xếp cho nhân viên khoa nhưng phải đảm bảo công tác KCB tại đơn vị, có thể ra bù riêng từng buổi chiều và bám theo lịch hỗ trợ này. Báo về Phòng KHNV để nắm tình hình về nhân lực BS.

* Nơi nhận:

Người lập bảng

P.PHÒNG KHNV

P.GIÁM ĐỐC

- BGĐ (để biết);

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

- Khoa/phòng;

- Web ytephunghiep;

- Lưu KHNV.

Huỳnh Ngọc Hòa

BSCKI Võ Hải Đăng

BSCKII. Trần Thanh Phong

 
Tập tin đính kèm

PHÒNG KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi