lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch trực lãnh đạo đường dây nóng và tiếp công dân tuần 32 (từ ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020)
[ Cập nhật vào ngày (30/07/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM Y TẾ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      PHỤNG HIỆP


                                                                                             Phụng Hiệp, ngày 30 tháng 07 năm 2020

  

                                             LỊCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                                 (Tuần 32, từ ngày 03/08/2020  đến ngày  09/08/2020)

 

THỨ 

HAI

03/08

 

THỨ

BA

04/08

THỨ

05/08

THỨ

NĂM

06/08

THỨ

 SÁU

07/08

THỨ

 BẢY

08/08

CHỦ 

NHẬT

09/08

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

BSCKII

Thọ

(0918.502.057)

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

 

Ghi chú:         -         Đường dây nóng TTYT: 0967.961.515 

-         Đường dây nóng Giám đốc: 0918.502.057 

-         Đường dây nóng Sở Y tế: 0967.971.515  

-         Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095                                                           

                Thời gian trực: Từ 7g30 đến 7g30 hôm sau.

 

Nơi nhận:                                         Người lập bảng                P.Phòng KHNV                   P.GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế Hậu Giang;                                          (đã ký)                                   (đã ký)                                        (đã ký)                

- BGĐ để biết;                                                              

- Khoa, phòng;

- Úp web;

- Lưu KH.                              

                                                        CN.Huỳnh Ngọc Hòa   DS. Cao Phương Thúy         BSCKI. Lê Văn Ni   


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN PHỤNG HIỆP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                 Phụng Hiệp, ngày 30 tháng 07 năm 2020

                  

                                        LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

                         (Tuần 32, Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 07/08/2020)

 

THỨ HAI

03/08

 

THỨ BA

04/08

THỨ TƯ

05/08

THỨ NĂM

06/08

THỨ SÁU

07/08

 

BSCKI

Ni

 

 

BSCKII

Phong

 

 

 

BSCKI

Thừa

 

 

BSCKII

Thọ

 

 

Ths.BS

Xuân

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực UBND;

- Sở Y tế Hậu Giang;

- Khoa, phòng, TYT,PKKV;

- Lưu VT.

P.GIÁM ĐỐC

(đã ký) 

 

 

BSCKI. Lê Văn Ni 
P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi