lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch trực lãnh đạo đường dây nóng và tiếp công dân tuần 34 (từ ngày 17/08/2020 đến 23/08/2020)
[ Cập nhật vào ngày (14/08/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM Y TẾ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     PHỤNG HIỆP                                                                                       Phụng Hiệp, ngày 14 tháng 08 năm 2020

   

                                         LỊCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                          (Tuần 34, từ ngày 17/08/2020  đến ngày  23/08/2020)

 

 

THỨ

 HAI

17/08

 

THỨ

BA

18/08

THỨ

19/08

THỨ

NĂM

20/08

THỨ 

SÁU

21/08

THỨ 

BẢY

22/08

CHỦ 

NHẬT

23/08

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

BSCKII

Thọ

(0918.502.057)

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

 

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

Ghi chú:         -         Đường dây nóng TTYT: 0967.961.515 

-         Đường dây nóng Giám đốc: 0918.502.057 

-         Đường dây nóng Sở Y tế: 0967.971.515  

-         Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095                                                           

               Thời gian trực: Từ 7g30 đến 7g30 hôm sau.

 

Nơi nhận:                         Người lập bảng              P.Phòng KHNV                P.GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế Hậu Giang;               (đã ký)                          ( đã ký)                                (đã ký)                                          

- BGĐ để biết;                                                              

- Khoa, phòng;

- Úp web;

- Lưu KH.                              

                                    CN.Huỳnh Ngọc Hòa         BSCKI.Võ Hải Đăng                BSCKII. Trần Thanh Phong   


SỞ Y TẾ HẬU GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN PHỤNG HIỆP

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                               Phụng Hiệp, ngày 14 tháng 08 năm 2020

                 

                                  LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

                     (Tuần 34, Từ ngày 17/08/2020 đến ngày 21/08/2020)

 

THỨ HAI

17/08

 

THỨ BA

18/08

THỨ TƯ

19/08

THỨ NĂM

20/08

THỨ SÁU

21/08

 

Ths.BS

Xuân

 

 

BSCKI

Thừa

 

 

BSCKI

Ni

 

 

BSCKII

Thọ

 

 

BSCKII

Phong

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực UBND;

- Sở Y tế Hậu Giang;

- Khoa, phòng, TYT,PKKV;

- Lưu VT.

                                    P. GIÁM ĐỐC

                                           (đã ký)

 

 

                         BSCKII. Trần Thanh Phong

 
P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi