lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch trực lãnh đạo đường dây nóng và tiếp công dân tuần 35 (từ ngày 24/08/2020 đế 30/08/2020)
[ Cập nhật vào ngày (21/08/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM Y TẾ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     PHỤNG HIỆP


                                                                                  Phụng Hiệp, ngày 21 tháng 08 năm 2020

 

                                              LỊCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                                  (Tuần 35, từ ngày 24/08/2020  đến ngày 30/08/2020) 

 

THỨ 

HAI

24/08

 

THỨ

BA

25/08

THỨ

26/08

THỨ

NĂM

27/08

THỨ

 SÁU

28/08

THỨ

 BẢY

29/08

CHỦ

 NHẬT

30/08

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

BSCKII

Thọ

(0918.502.057)

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 


Ghi chú:         -         Đường dây nóng TTYT: 0967.961.515 

-         Đường dây nóng Giám đốc: 0918.502.057 

-         Đường dây nóng Sở Y tế: 0967.971.515  

-         Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095                                                           

               Thời gian trực: Từ 7g30 đến 7g30 hôm sau.

 

Nơi nhận:                               Người lập bảng                      P.Phòng KHNV                     P.GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế Hậu Giang;                     (đã ký)                                           (đã ký)                                          (đã ký)                       

- BGĐ để biết;                                                              

- Khoa, phòng;

- Úp web;

- Lưu KH.                              

                                        CN.Huỳnh Ngọc Hòa             BSCKI.Võ Hải Đăng              BSCKI. Lê Văn Ni   


  SỞ Y TẾ HẬU GIANG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                                             

 

                                                                  Phụng Hiệp, ngày 21 tháng 08  năm 2020

 

                                       LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

                          (Tuần 35, từ ngày 24/08/2020  đến ngày 28/08/2020)

 

 

THỨ HAI

24/08

 

THỨ BA

25/08

THỨ TƯ

26/08

THỨ NĂM

27/08

THỨ SÁU

28/08

 

BSCKI

Ni

 

 

BSCKII

Phong

 

 

 

BSCKI

Thừa

 

 

BSCKII

Thọ

 

 

Ths.BS

Xuân

 

 

Nơi nhận:                                                                                             PGIÁM ĐỐC                                  

- Thường trực Huyện ủy

- Thường trực UBND;

- Sở Y tế Hậu Giang;

- Khoa, phòng, TYT,PKKV;                                                                BSCKI. Lê Văn Ni

- Lưu VT                                                                                         

 

 

 

 


 
P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi