lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch trực lãnh đạo đường dây nóng và tiếp công dân tuần 36 (từ ngày 31/08/2020 đến 06/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (28/08/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM Y TẾ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      PHỤNG HIỆP


                                                                                 Phụng Hiệp, ngày 28 tháng 08 năm 2020

 

                                           LỊCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                               (Tuần 36, từ ngày 31/08/2020  đến ngày  06/08/2020) 

 

THỨ 

HAI

31/08

 

THỨ

BA

01/09

THỨ

02/09

THỨ

NĂM

03/09

THỨ 

SÁU

04/09

THỨ

 BẢY

05/09

CHỦ

 NHẬT

06/09

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

BSCKII

Thọ

(0918.502.057)

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

 

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 


Ghi chú:            -         Đường dây nóng TTYT: 0967.961.515 

-         Đường dây nóng Giám đốc: 0918.502.057 

-         Đường dây nóng Sở Y tế: 0967.971.515  

-         Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095                                                           

                Thời gian trực: Từ 7g30 đến 7g30 hôm sau.

 

Nơi nhận:                   Người lập bảng              P.Phòng KHNV                 P.GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế Hậu Giang;                     (đã ký)                                  (đã ký)                                    (đã ký)           

- BGĐ để biết;                                                              

- Khoa, phòng;

- Úp web;

- Lưu KH.                              

                                    CN.Huỳnh Ngọc Hòa       BSCKI.Võ Hải Đăng               BSCKI. Lê Văn Ni   


   SỞ Y TẾ HẬU GIANG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                                             

 

                                                                          Phụng Hiệp, ngày 28 tháng 08  năm 2020

 

                                       LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

                            (Tuần 36, từ ngày 31/08/2020  đến ngày 04/08/2020) 

 

THỨ HAI

31/08

 

THỨ BA

01/09

THỨ TƯ

02/09

THỨ NĂM

03/09

THỨ SÁU

04/09

 

BSCKI

Thừa

 

 

Ths.BS

Xuân

 

 

BSCKII

Phong

 

 

 

BSCKII

Thọ

 

 

BSCKI

Ni

 


Nơi nhận:
                                                                                               
GIÁM ĐỐC                                               

- Thường trực Huyện ủy                                                                                (đã ký)

- Thường trực UBND;

- Sở Y tế Hậu Giang;

- Khoa, phòng, TYT,PKKV;                                                               BSCKI. Lê Văn Ni

- Lưu VT                                                                                        

 
P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi