lịch đường dây nóng - tiếp công dân

Lịch trực lãnh đạo đường dây nóng, tiếp công dân tuần 38 và lịch trực tiếp nhận điện thoại đặt lịch khám bệnh (từ ngày 14/09/2020 đến 20/09/2020)
[ Cập nhật vào ngày (11/09/2020) ]


SỞ Y TẾ HẬU GIANG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM Y TẾ                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      PHỤNG HIỆP                                                                                              Phụng Hiệp, ngày 11 tháng 09 năm 2020

 

                                                    LỊCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                                        (Tuần 38, từ ngày 14/09/2020  đến ngày 20/09/2020)

 

 

THỨ

 HAI

14/09

 

THỨ

BA

15/09

THỨ

16/09

THỨ

NĂM

17/09

THỨ

 SÁU

18/09

THỨ 

BẢY

19/09

CHỦ

 NHẬT

20/09

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

BSCKI

Ni

(0986.555.549)

 

 

BSCKII

Thọ

(0918.502.057)

 

BSCKII

Phong

(0932.865.086)

 

 

BSCKI

Thừa

(0909.180.066)

 

 

Ths.BS

Xuân

(0919.506.767)

 

 

 

Ghi chú:            -          Đường dây nóng TTYT: 0967.961.515 

-         Đường dây nóng Giám đốc: 0918.502.057 

-         Đường dây nóng Sở Y tế: 0967.971.515  

-         Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095                                                           

                Thời gian trực: Từ 7g30 đến 7g30 hôm sau.

 

Nơi nhận:                             Người lập bảng             P.Phòng KHNV             P.GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế Hậu Giang;                           (đã ký)                                  (đã ký)                                (đã ký)                       

- BGĐ để biết;                                                              

- Khoa, phòng;

- Đăng webside TT;

- Lưu KH.                              

                                          CN.Huỳnh Ngọc Hòa     DS. Cao Phương Thúy BSCKI. Lê Văn Ni   


  SỞ Y TẾ HẬU GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                                             

                                                                                 Phụng Hiệp, ngày 11 tháng 09 năm 2020

 

                                                  LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN

                                  (Tuần 38, từ ngày 14/09/2020  đến ngày 18/09/2020)

 

THỨ HAI

14/09

 

THỨ BA

15/09

THỨ TƯ

16/09

THỨ NĂM

17/09

THỨ SÁU

18/09

 

Ths.BS

Xuân

 

 

BSCKI

Thừa

 

 

BSCKI

Ni

 

 

 

BSCKII

Thọ

 

 

BSCKII

Phong

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                P.GIÁM ĐỐC                                       

- Phòng tiếp công dân;

- Đăng trang webside TT;

- Lưu Ttr.                                                                                         

                                                                                                             BSCKI. Lê Văn Ni


    SỞ Y TẾ HẬU GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM Y TẾ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                                             

 

                                                                                                                      Phụng Hiệp, ngày 10 tháng 09 năm 2020

 

                                                                  LỊCH TRỰC

                                Tiếp nhận đặt lịch khám bệnh qua điện thoại

                                 (Từ ngày 14/09/2020  đến ngày 18/09/2020)

 

 

THỨ HAI

14/09


THỨ BA

15/09

THỨ TƯ

16/09

THỨ NĂM

17/09

THỨ SÁU

18/09


CN.Hòa


CN.Hòa


CN.HòaCN.Hòa


CN.Hòa

 

Số ĐT công khai: 0869.225.115

 

Nơi nhận:                                                                                                                    P.GIÁM ĐỐC                           

- Đăng trang webside TT;                                                                                                   (đã ký)

- Lưu KH -PK.                                                                                        

                                                                                              

                                                                                                                  BSCKI. Lê Văn Ni

P.KHNV

  In bài viếtThư viện ảnh

SƠ đồ đường đi